Page Title

Urtehagen Stiftelse

Urtehagen er en ideell stiftelse som driver tiltak for barn og unge. Urtehagen har flere barnehager og en barnebondegård. Vi samarbeider med en skole som driver voksenopplæring, tilbyr hybler for unge boligsøkere i utfordrende livssituasjoner, drifter lokalradio, fremmer idrettsaktiviteter og annet. Stiftelsen driver sosiale og kulturelle tiltak også i andre land, blant annet et barnehjem og et dagsenter for utviklingshemmede barn i Somalia/Somaliland.

Urtehagen er en ideell nonprofit organisasjon. All eiendom med eventuelle inntekter og avkastninger skal kun brukes til stiftelsens ideelle formål og kan ikke avsettes til andre oppgaver.

Urtehagen Stiftelse ble opprettet og registrert i 1993. Det første prosjektet innebar å kjøpe en tidligere restaurant som lå i Urtehagen Park - Denne ble omgjort til kulturhus med åpen barnehage, fritidsklubb og andre kulturaktiviteter. Bygningen var i tidligere tider markedsplass for jordbruksarbeidere som kom inn til byen med varer, og før dette var den skysstasjon for reisende. Urtehagen ivaretar og driver fortsatt barnehage i disse lokalene.

Utover på 1990- og 2000-tallet, inspirert av gode resultater med pionerbarnehagen, inngikk Urtehagen leieavtale med kommunen om flere lokaler. Urtehagen satte deretter disse lokalene i stand for barnehagedrift. Datterselskapet Urtehagen Barnehager AS så etter hvert dagens lys, og barnehagetilbudet ble utvidet med både gårds- og naturbarnehage og en egen barnehage for de aller minste. Urtehagen sin barnehagedrift har hele tiden hatt et siktemål om å være et kvalitetstilbud både til barn som kommer fra en norsk bakgrunn, men også til barn av familier som har flyttet til Norge. Urtehagens barnehager kjennetegnes derfor av mangfold i både barne- og personalgruppen. Les mer

Urtehagen er stolt over de aktivitetene som har blitt startet opp igjennom årene, og det oppleves som at disse har en naturlig plass i en globalisert verden og et mangfoldig Oslo. Siktemålet videre er å drifte disse aktivitetene på en best mulig måte. Når det åpner seg rom for nye aktiviteter i tråd med Urtehagen sitt grunnlag og visjon, vil nye og viktige aktiviteter innlemmes i driften.

Nyheter:

click

Markering av FN dagen

Mosaikk barnehage har i år samlet inn penger til Urtehagens barnehjem i Burao

click

Urtehagen International - Burao

Arbeidene med
skolen har startet

click

Urtehagen International - Burao

Tre av jentene våre har bestått
eksamen og flytter til Burao Acadamy

Les flere nyheter her

Seterbråten Gård – Et flott uteområde for barn!

 

Hybelhus på Bekkelagstunet

Vi vil bygge en skole for barna!

Grunnlag

Stiftelsen har et islamsk grunnlag med verdier slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 Visjon

Urtehagen arbeider for å fremme respekt og forståelse og for å styrke samarbeid og integrering. Urtehagen verdsetter personers bakgrunn og identitet og er åpen for alle.

Adresse: Norbygata 13, 0187 Oslo   |   Telefon: 22 17 19 24   |   E-post: stiftelsen@urtehagen.com