OM Urtehagen

Urtehagen Stiftelse er en ideell, ikke-kommersiell virksomhet som driver sosialt og kulturelt arbeid, fortrinnsvis for barn og unge. Stiftelsen ble etablert i 1993 og har hovedkontor i Oslo. All eiendom med eventuelle inntekter og avkastninger skal kun brukes til stiftelsens ideelle formål og kan ikke avsettes til andre oppgaver.

Urtehagen har grunnlag med aktiviteter i det mangesidige, flerkulturelle og flerreligiøse Gamle Oslo. Stiftelsen er farget av et aktuelt mangfold både når det gjelder virksomheter, brukergrupper og ansatte

Urtehagen er stolt over de aktivitetene som har blitt startet opp igjennom årene, og det oppleves som at disse har en naturlig plass i en globalisert verden og et mangfoldig Oslo. Siktemålet videre er å drifte disse aktivitetene på en best mulig måte. Når det åpner seg rom for nye aktiviteter i tråd med Urtehagen sitt grunnlag og visjon, vil nye og viktige aktiviteter innlemmes i driften.

HISTORIE

Urtehagen Stiftelse ble opprettet og registrert i 1993. Det første prosjektet innebar å kjøpe en tidligere restaurant som lå i Urtehagen Park - Denne ble omgjort til kulturhus med åpen barnehage, fritidsklubb og andre kulturaktiviteter. Bygningen var i tidligere tider markedsplass for jordbruksarbeidere som kom inn til byen med varer, og før dette var den skysstasjon for reisende. Urtehagen ivaretar og driver fortsatt barnehage i disse lokalene. Utover på 1990- og 2000-tallet, inspirert av gode resultater med pionerbarnehagen, inngikk Urtehagen leieavtale med kommunen om flere lokaler. Urtehagen satte deretter disse lokalene i stand for barnehagedrift. Datterselskapet Urtehagen Barnehager AS så etter hvert dagens lys, og barnehagetilbudet ble utvidet med både gårds- og naturbarnehage og en egen barnehage for de aller minste. Urtehagen sin barnehagedrift har hele tiden hatt et siktemål om å være et kvalitetstilbud både til barn som kommer fra en norsk bakgrunn, men også til barn av familier som har flyttet til Norge. Urtehagens barnehager kjennetegnes derfor av mangfold i både barne- og personalgruppen.VISJON

Urtehagen Stiftelse arbeider for å fremme respekt og forståelse og for å styrke samarbeid og integrering. Urtehagen verdsetter personers bakgrunn og identitet og er åpen for alle.

GRUNNLAG

Stiftelsen har et islamsk grunnlag med verdier slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet – verdier som kommer til uttrykk i alle religioner og livssyn som også har forankring i menneskerettighetene.

VÅRE PROSJEKTER

Les om våre prosjekter.

Barnehager

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Dette er barnehagenes oppgave.

Bolighjelp

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. I samarbeid med blant annet NAV tilbyd Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.

Voksenopplæring

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Barnehjem og skole i Burao

Urtehagen har bygget, og driver barnehjem i Burao. Nå er det flere enn 80 barn som bor der. Før hadde barna et vanskelig liv på grunn av fattigdom, og at de manglet foreldre. Nå har barna et nytt hjem, de spiser seg mette hver dag, de går på skole og har mulighet til en god framtid.