Urtehagen Omsorgssenter

Urtehagen Stiftelse ønsker å drive flere typer omsorgstjenester. Vi har nylig opprettet en egen avdeling for dette. Urtehagen Omsorgssenter har leiet Bekkelagstunet av Oslo Havn KF der omsorgssenteret vil drive sosiale virksomheter.

Bekkelagstunet

Bekkelagstunet er idyllisk beliggende på nedre Bekkelaget, bestående av 4 hybelhus, kontorbygg og div. lagre og garasjer. Bygningene ble oppført under krigen og har siden blitt benyttet til hybelhus, kontor, legekontor, lager og garasje. Eiendommen er regulert til sosialt formål og står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygg og anlegg.

Urtehagen Omsorgssenter har inngått leieavtale om eiendommen og vil bruke den til sosiale formål. Eiendommen blir oppgradert.

Aktuelle virksomheter

Bekkelagstunet inviterer til blant til å etablere: humanitære institusjoner, bo- og behandlingssenter, barnehage, helse- og sosialtjeneste.

Urtehagen Omsorgssenter ønsker å drive virksomheter for enslige mindreårige asylsøkere. Bekkelagstunet egner seg for det. Forhold legges til rette for denne type utfordringer. Dette arbeid blir fulgt opp

Andre aktuelle virksomheter kan være: allment omsorgssenter, institusjon for ungdom, ungdomsboliger, akutt- og utredningsinstitusjon, omsorg og avlastning, opplæring og undervisning, dagsenter, krisesenter, barnehage og skole. Hybelhus kan være aktuelt.

Lokalt miljø

Bekkelagstunet skal være forankret i det lokale miljøet som det er del av. Gode relasjoner skal etableres til miljøet rundt. Samarbeid kan bli vurdert med relevante instanser. Målet er gode aktiviteter.

Framleieforhold

Framleieforhold gjelder i dag i forhold til Norsk Folkehjelp Oslo, UngOslo og Nedre Bekkelaget Legekontor.